Lyapunov Exponents Conference
  3/57  
 
 
     
Photos by Ilya Schurov