Lyapunov Exponents Conference
  12/57  
 
 
     
Photos by Ilya Schurov