Lyapunov Exponents Conference
  14/57  
 
 
     
Photos by Ilya Schurov