Lyapunov Exponents Conference
  19/57  
 
 
     
Photos by Ilya Schurov