Lyapunov Exponents Conference
  20/57  
 
 
     
Photos by Ilya Schurov