Lyapunov Exponents Conference
  25/57  
 
 
     
Photos by Ilya Schurov