Lyapunov Exponents Conference
  1/4  
 
     
Photos by Ilya Schurov