Lyapunov Exponents Conference
  2/4  
 
     
Photos by Ilya Schurov