Lyapunov Exponents Conference
  3/4  
 
     
Photos by Ilya Schurov